Добредојдовте во Луна хемикалии! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

Нуклеозид

1
2
1
Сериски број Име на производи CAS Бр. Класификација
1 N1-Метилпсеудуридин 13860-38-3 Нуклеозид
2 Псеудуридин 1445-07-4 Нуклеозид
3 3′-О-Метилгуанозин 10300-27-3 Нуклеозид
4 2′-деоксиаденозин 958-09-8 Нуклеозид
5 2'-деоксицитидин 951-77-9 Нуклеозид
6 2'-деоксиуридин 951-78-0 Нуклеозид
7 2'-деоксигуанозин 961-07-9 Нуклеозид
8 2,2'-О-Циклоуридин 3736-77-4 Нуклеозид
9 2'-О-Метилуридин 2140-76-3 Нуклеозид
10 2'-Деокситимидин- 5'- монофосфат динатриум сол 33430-62-5 Нуклеозид
11 2'-Деоксиуридин -5'-монофосфатединатриум сол 42155-08-8 Нуклеозид
12 2'-Деоксигуанозин-5'-монофосфат динатриум сол 33430-61-4 Нуклеозид
13 2′-деоксиаденозин -5′-монофосфат Натриум сол 2922-74-9 Нуклеозид
14 2′-Деоксиаденозин -5′-монофосфат без киселина 653-63-4 Нуклеозид
15 2'-Деоксицитидин-5'-монофосфат без киселина 1032-65-1 Нуклеозид
2
Сериски број Име на производот CAS Бр. Класификација
16 5′-Гванилна киселина, 7-метил-, монохинхидрид со 1H-имидазол-1-илфосфонска киселина, динатриум сол 852155-68-1 Нуклеозид
17 N7-метил-Гванозин-5'-трифосфат-5'-Гванозин 62828-64-2 Нуклеозид
18 Гванозин-5'-трифосфат-5'-Гванозин 6674-45-9 Нуклеозид
19 N7-метил-Гванозин-5'-трифосфат-5'-Аденозин 62828-63-1 Нуклеозид
20 Гванозин-5'-трифосфат-5'-аденозин 10527-47-6 Нуклеозид